Medezeggenschapsraad (MR): daar heeft u vast wel eens van gehoord. Maar wat doet de MR precies, voor welke zaken kunt u de Medezeggenschapsraad benaderen, wie zitten er eigenlijk in de MR. Op deze en nog meer vragen vindt u hier het antwoord.

Wat doet de Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft inspraak op het beleid van de Hobbitstee. Dit is een van de bevoegdheden die geregeld is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Over onderwerpen als schooltijden, vakantieregeling en data van de studiedagen heeft de MR instemmingsrecht. Over tal van andere zaken hebben we adviesrecht. De Medezeggenschapsraad wil binnen de Hobbitstee actief meedenken over onderwijs, beleid en bestuurszaken. 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsr​aad

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden. In het schooljaar 2020-2021 bestaat de MR uit:

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Hylke Peek (voorzitter)

Anne Roozeboom (bovenbouw)​

Kim van den Bosch- Wiering (secretaris)

Sophie de Groot (middenbouw)

Stef-Jaap Willard Gerda Bramer (onderbouw)

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De vergadering bestaat uit twee onderdelen, het eerste gedeelte is een vergadering met de MR-leden onderling. In het tweede gedeelte praat de MR met de directie.

Met welke onderwerpen kunt u terecht bij de MR

De MR behandelt onderwerpen als begroting en personeelsbudget. We zijn betrokken bij de samenstelling van het schoolplan en de schoolgids. Daarnaast stellen we kritische vragen bij bijvoorbeeld de inrichting van het IPC binnen de Hobbitstee. 

De MR is bereikbaar via het volgende e-mailadres: mrhobbitstee@gmail.com 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. ​