1. De school

In 1976 wordt er een school opgericht in Eemnes. Vernieuwend en verfrissend was het onderwijs op deze nieuwe school: een kind leert rekenen en taal in ‘echte’ situaties, mag zelf ontdekken, leert samenwerken. De naam van de school werd de Hobbitstee, naar het gelijknamige boek van Tolkien: 'Hobbits zijn een eigenwijs volkje, dat een eigen weg kiest'. De groepen kregen namen naar figuren uit het reisgezelschap van het boek, zoals Baldostee, Merijnstee, Thorinstee en Balinstee. 

In de 21ste eeuw is De Hobbitstee een moderne school, die het goede uit haar geschiedenis meeneemt èn haar blik heeft gericht op welke kennis en vaardigheden in deze tijd nodig zijn. Een school, waar uw kind op een eigentijdse manier veel leert en daarnaast ook kind mag zijn. Een school, waar kinderen, ouders en team trots op zijn. 

Onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen 

De Hobbitstee is onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen, een bestuur op katholieke grondslag. De katholieke identiteit betekent, dat op onze school wordt uitgegaan van de gedachte ‘wie goed doet, goed ontmoet’; oftewel: 

 • Gelijkheid: alle leerlingen, ouders en teamleden zijn gelijkwaardig;
 • Kwetsbaarheid: we zorgen voor elkaar;
 • Goedheid: het leven is goed en mag gevierd worden
 • Hoop: we geven elkaar vertrouwen en dragen optimisme uit. 

De leerlingen leren de Bijbelse betekenis van de vieringen van Kerstmis, Carnaval, Pasen en Pinksteren. Een deel van de viering van Kerstmis vindt plaats in de H. Nicolaaskerk aan de Wakkerendijk te Eemnes. 

Organisatie van de school 

De school heeft acht groepen, verdeeld over vier bouwen. De groepsgrootte varieert tussen de 20 à 25 leerlingen. Deze kinderen wonen voornamelijk in Eemnes, maar hebben wel verschillende achtergronden. Dit maakt onze school divers en daarmee een mooie afspiegeling van de samenleving. Er werken ongeveer 17 leerkrachten op De Hobbitstee, waaronder ook een onderwijsassistente, een remedial teacher en vakleerkrachten. Ook bieden wij plek aan stagiaires. 

Binnen elke bouw worden lessen gegeven in de eigen basisgroep (de schoolse vakken, zoals rekenen en taal) èn wordt er in de bouwen onderling samengewerkt (zoals bij International Primary Curriculum en kringen). Alle groepen ontmoeten elkaar bij de verschillende vieringen en bij gezamenlijke leeractiviteiten, zoals tutorlezen.      Vijf kernwaarden zijn leidend bij het onderwijs op onze school. 

 

2. Onderwijs

Vijf kernwaarden van De Hobbitstee 

Op de Hobbitstee staan vijf kernwaarden centraal. Op onze school zien wij elkaar en luisteren wij naar elkaar: wij voelen ons geborgen en dat maakt dat wij verbonden zijn met elkaar: wij vormen een gemeenschap, waar de deuren letterlijk en figuurlijk open staan. Wij gaan uit van mogelijkheden en kwaliteiten en vertrouwen zo op het goede in ieder mens. Deze drie waarden maken dat we kunnen groeien: wij staan voor ontwikkeling in het leren en voor ontwikkeling als een mooi mens. Op onze school krijg je een goede basis voor het leven. Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welbevinden, elkaars geluk: blij naar school, blij naar huis! 

'Eens een Hobbit, altijd een Hobbit'

En zo worden deze waarden vertaald naar de praktijk van alledag: 

Geborgenheid 

 • Wij zien elkaar
 • De Hobbitstee is een fijne plek
 • Kanjertraining, kringgesprekken, leerlinggesprekken, oudergesprekken. 

Gemeenschap 

 • Wij zijn met elkaar verbonden
 • De deuren staan open
 • Laagdrempelig, informele contacten, vieringen, letterlijk open deur, collegialiteit, leerlingenraad, duurzaamheid, zorg voor (school)omgeving, belangstelling, stad Eemnes. 

Goede 

 • Wij gaan uit van mogelijkheden en kwaliteiten
 • Vertrouwen in elkaars kunnen
 • Hoge verwachtingen hebben van leerlingen, van ouders en van collega’s onder elkaar, gebruikmaken van elkaars talenten, leerlingenraad. 

Groei 

 • Wij staan voor de ontwikkeling in leren en de ontwikkeling als persoon
 • Een basis voor het leven
 • Didactische kwaliteit, aanbod van leerstof, zicht op ontwikkeling, IPC, ICT, creatieve technologie, kunstzinnige vorming, Engels, bewegen, leren van en met elkaar, werkhouding. 

Geluk 

 • Wij zijn verantwoordelijk voor elkaars welbevinden
 • Blij naar school, blij naar huis 

De cirkel is rond en #daargaathetom 

Onderwijs aan alle leerlingen 

Kanjertraining 

Alle groepen in de school werken met Kanjertraining, een aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van een kind is belangrijk; het maakt dat leren kan plaatsvinden. Door middel van het leerlingvolgsysteem van Kanjertraining volgen wij de ontwikkeling van kinderen. 

Kanjertraining kan op ieder moment van de dag worden ingezet, op momenten dat het goed gaat en op momenten dat er iets misgaat. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. ‘We vertrouwen elkaar’ en ‘We helpen elkaar’ zijn de twee regels die de basis vormen van de Kanjertraining. Bij deze afspraken horen ook: ‘Niemand speelt de baas’, ‘Niemand lacht uit’ en ‘Niemand doet zielig’. We spelen met de kinderen situaties na die zich in het dagelijks leven (kunnen) voordoen. Kinderen leren zo dat je in een situatie verschillend kunt reageren en welke reacties dit bij anderen teweeg kan brengen. 

Early English 

Kinderen komen steeds vroeger in aanraking met de Engelse taal. Kinderen zijn op jonge leeftijd zeer gevoelig voor het oppakken van een tweede taal. Uit onderzoek is gebleken dat communiceren in een tweede taal in de leeftijd van 4-7 jaar moeiteloos opgepakt wordt. Kinderen hebben hier hun hele leven profijt van: er worden verbanden in het brein aangelegd, die op een latere leeftijd weer geactiveerd kunnen worden bij het leren van andere vreemde talen. 
Spelenderwijs krijgen bijvoorbeeld de kleuters al veel Engelse woorden mee; in tekeningen, in liedjes, op het podium hoor je deze terug. Engels wordt op de Hobbitstee geïntegreerd aangeboden binnen de lessen van IPC en vanaf de middenbouw ook binnen het muziekonderwijs. 

ICT en Creatieve technologie 

Alle leerlingen hebben een eigen inlog en wachtwoord voor een beschermde digitale omgeving, Cloudwise genaamd. In deze omgeving vinden ze de software van de diverse lesmethodes en kunnen ze opdrachten maken en opslaan. Binnen deze omgeving kunnen leerlingen ook het internet op, maar de leerkracht kan meekijken via zijn dashboard en waar nodig corrigeren. Tevens is deze omgeving de toegang tot inlog voor de lessen op afstand, zoals tijdens de sluiting van de scholen ineens actueel werd. Zo ook geeft het een mogelijkheid tot het voeren van online 10-minuten gesprekken. 

ICT op De Hobbitstee betekent dat de diverse basale vaardigheden op dit gebied geleerd worden. Dan moet u denken aan het werken met een iPad (kleuterbouw) en met een chromebook (leerjaar 3 t/m 8). Leerlingen leren bijvoorbeeld werken in Google Documenten en in Presentaties. Bij IPC krijgen leerlingen zoekopdrachten die hun vaardigheden met betrekking tot het inzetten van ICT vergroten. 

Bovenstaande basale ICT-vaardigheden zijn opgenomen in een leerlijn van creatieve technologie. Creatieve technologie houdt in dat we techniek combineren met andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld programmeren en handvaardigheid. Op de Hobbitstee zijn we gestart met het verder ontwikkelen van deze leerlijn. Binnen deze leerlijn komen verschillende deelgebieden aan bod:

 • Robospace: deze ‘space’ richt zich op het programmeren; zelf een kleine robot maken en deze programmeren;
 • Makerspace: deze ‘space’ richt zich op het maken van producten van hout, karton en dergelijke, waarbij een flinke portie techniek bij komt kijken. Bijvoorbeeld een 3d-printer of een lasersnijmachine;
 • Mediaspace: deze ‘space’ richt zich op het zelf maken van mediaproducten, zoals een filmpje of een foto. 

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze leerlijn wordt De Hobbitstee ondersteund door de experts van het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen. 

What really matters 

Kunstzinnige en muzikale vorming 

Tijdens kunstzinnige vorming worden veel verschillende technieken aangeleerd. Voorbeelden van handvaardigheid binnen International Primary Curriculum (=IPC): tijdens de unit over kleding ‘Van top tot teen’ worden verschillende technieken aangeleerd, zoals breien of weven; tijdens de unit ‘De Actieve Planeet’ worden vulkanen gemaakt van papier-maché; tijdens de unit ‘Nederland waterland’ worden schilderijen gemaakt met aquarelverf. 

Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit en samen muziek maken leert kinderen rekening houden met elkaar en geeft veel plezier. Voorbeeld van muziekonderwijs binnen IPC: tijdens de unit ‘De verhalen die mensen vertellen’ leren de kinderen dat er ook verhalen worden verteld door middel van muziek, zoals ‘Peter en de Wolf’. Het muziekonderwijs wordt begeleid door een vakleerkracht muziek. 

Bewegingsonderwijs 

Bewegen, zowel binnen als buiten, is voor kinderen (en volwassenen) van groot belang. Ons lichaam, en daarmee ons brein heeft het nodig om veel te bewegen. En hoe beter de conditie is van ons brein, hoe beter we kunnen leren. Tevens leren leerlingen tijdens de bewegingslessen spelregels, samenspelen, rekening houden met elkaar en komen ze in aanraking met verschillende sporten. 

De kleutergroepen gymmen in de speelzaal op school, onder begeleiding van hun eigen leerkracht. De groepen 3-8 maken voor de bewegingslessen gebruik van de sportzalen in het Huis van Eemnes. Deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht. 

Schoolbibliotheek 

Goed leren lezen is een belangrijk doel van ons onderwijs. Het is een vaardigheid die je redzaamheid aanzienlijk vergroot in de huidige maatschappij. Het lezen van leuke, grappige, spannende en informatieve boeken maken je slimmer en geven je een boel plezier. Op de Hobbitstee hebben wij een prachtige rijkgevulde bibliotheek. Enkele ouders zorgen ervoor dat de bibliotheek gevuld wordt met aantrekkelijke boeken voor alle leeftijden en leesniveaus. Op de vrijdagochtend kan er een boek geleend worden om lekker thuis te lezen.

Burgerschapsvorming: Leren voor het leven buiten de school 

Het doel van al het leren op de Hobbitstee is dat jonge mensen een basis meekrijgen, waardoor ze zich zelfstandig en zelfbewust voelen en bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Op onze school ervaren leerlingen, dat ze onderdeel zijn van een steeds groter geheel: de groep, de bouw, de school. In de groep ben je betrokken bij je directe klasgenoten; binnen je bouw werk je veel samen aan IPC-units en tijdens weekvieringen ben je samen met de hele school. Sociale aspecten als samenwerken, inlevingsvermogen en rekening houden met elkaar gaan hier hand in hand met het opdoen en delen van kennis, vaardigheden en inzichten. Leerlingen leren binnen IPC-units en via de Kanjertraining ook over burgerrechten, verschillende godsdiensten en gedrag op social media. 

Een actieve bijdrage leveren aan een betere samenleving betekent op de Hobbitstee ook, dat leerlingen leren bewust met het milieu om te gaan en zorg te hebben voor de omgeving buiten de school. Leerlingen krijgen een drinkbeker van school met als doel de afvalberg van drinkpakjes te verminderen. Het afval binnen de school wordt gescheiden. En als de onderbouw naar het Huis van Eemnes loopt voor de gymlessen ruimen ze al het afval op wat ze tegen komen. En zo groeit er een generatie op, die nadenkt over welke positieve bijdrage zij kan leveren aan het milieu. Daarnaast leveren de leerlingen een bijdrage aan de zorg voor anderen in het dorp Eemnes door bijvoorbeeld een kaartje te sturen, een plantje te brengen aan wie dat nodig heeft. 

Specifiek voor het onderwijs in de kleuterbouw 

Bij de kleuters staat het spelend en ontdekkend leren centraal. De lokalen zijn dan ook zo ingericht, dat deze uitnodigen tot samen spelen en leren. Dagritmekaarten geven de structuur van de dag weer: de verschillende activiteiten zijn hier in chronologische volgorde afgebeeld. 

Een jongste kleuter heeft een oudste kleuter (een maatje) die hem of haar wegwijs maakt in het leven op de basisschool. Dit geeft een jongste kleuter een veilig houvast en een oudste kleuter een ‘groot’ gevoel. Elke week is een kleuter ‘Kind van de week’. Het doel is een kind extra zelfvertrouwen te geven; de samenhang in de groep te versterken en de verbinding met thuis te onderstrepen. Dat laatste wordt nog extra gestimuleerd door twee keer in de maand een ‘open inloop’. Ouders zijn aan het begin van de ochtend van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep en daar een activiteit met hun kind te doen. 

De kleuters leren binnen het IEYP (International Early Years Curriculum). Dat is de voorloper van het IPC (International Primary Curriculum). Het IEYP, ook wel Early Years genoemd, werkt met units (thema’s), die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Voorbeelden van dergelijke units zijn ‘Welkom in de wereld’ en ‘Wat trek je aan?’ Elke unit start met een aansprekend startpunt, gevolgd door de kennisoogst (wat weten we al en wat willen we weten?). Daarna de uitleg van de thema’s: hierbij worden de verschillende hoeken geïntroduceerd, waar de kinderen gaan spelen en leren. Aan het eind van iedere unit is er een afsluiting. Hierbij kijken de kinderen terug op wat er geleerd is èn vieren zij wat er geleerd is. 

Binnen Early Years staan vier ontwikkelingsgebieden centraal: sociaal-emotioneel, rekenen, taal en motoriek. Het aanbod binnen deze gebieden wordt versterkt door het gebruik van de kleutermethode ‘Onderbouwd’. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. Hier is sprake van een gedifferntieerd aanbod. Aan Onderbouwd is een kleutervolgsysteem gekoppeld waarmee de ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd. Binnen Early Years en Onderbouwd is ook een aanbod van de Engelse taal. 

Specifiek voor het onderwijs in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw 

Aanbod van de basisstof 

Op de basisschool leer je de basis van de vakken rekenen, taal en lezen. Voor deze vakken maken wij gebruik van de verschillende methodes. Deze methodes gaan uit van een gedifferentieerd aanbod; dat betekent een aanbod op verschillende niveaus. Op De Hobbitstee werken wij met een basisniveau, een verdiept niveau en een intensief niveau. Het basisniveau gaat uit van de basisstof en het verdiept niveau gaat uit van leerstof die meer vraagt qua kennis en vaardigheden dan het basisniveau. Het intensief niveau biedt meer uitleg en oefening van de basisstof. Op de Hobbitstee werkt een onderwijsassistente: zij begeleidt waar nodig leerlingen bij inoefening. Zo is er ook een remedial teacher werkzaam: zij begeleidt leerlingen die op het intensief niveau gebaat zijn bij een iets andere aanpak van de lesstof. 

Rekenen 

Voor het rekenonderwijs wordt ‘Wereld in Getallen’ gebruikt. Deze methode gaat uit van een sterke opbouw van de leerlijnen: eerst wordt een stevige basis gelegd en van daaruit wordt verder gebouwd. Er is ruimschoots aandacht voor het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden. De methode wordt ondersteund door adaptieve software: ieder kind krijgt automatisch opgaven op maat. 

Lezen 

Het leren lezen begint al in de kleuterbouw. Met de nodige bagage aan letterkennis gaan de kleuters naar leerjaar 3. Voor het leren lezen in leerjaar 3 wordt ‘Veilig leren lezen’ ingezet. Daarna is het leren lezen nog niet afgelopen: in de leerjaren 4-5-6 leren de kinderen met ‘Estafette’ nog beter technisch lezen. Goed technisch lezen (moeilijke langere woorden en zinnen) is een voorwaarde om teksten te kunnen begrijpen. En dat is natuurlijk het uiteindelijke doel van leren lezen: teksten begrijpen en zo plezier krijgen in lezen. 
Voor begrijpend en studerend lezen wordt vanaf leerjaar 5 ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. ‘Nieuwsbegrip’ levert elke week een tekst over een actueel onderwerp. Leerlingen leren de verschillende leesstrategieën. Deze zijn nodig om teksten goed te kunnen begrijpen. Andere tekstsoorten, zoals bijvoorbeeld een recept of een sprookje worden aangeboden via de methode ‘Junior Einstein’. 

Schrijven 

Voor schrijven wordt gebruikgemaakt van de methode ‘Pennenstreken’. Op de Hobbitstee is schrijfonderwijs belangrijk: schrijven is de meest gecompliceerde motorische vaardigheid, waarover een mens beschikt. Door te leren schrijven volgens het lopend schrift worden verbindingen aangelegd, die van belang zijn voor de samenwerking tussen de beide hersenhelften. Daarnaast is een goed leesbaar handschrift van toegevoegde waarde voor onder andere het onderwijs op het voortgezet onderwijs. 

Taal 

Voor het taalonderwijs maakt de school gebruik van de methode ‘Staal’, die woordenschat en taalverkenning aanbiedt in projecten. Deze projecten sluiten goed aan bij de units van IPC. Zo ontstaat een verbinding die het leren bevordert. Voor het spellingonderwijs wordt de methode ‘Spelling langs de lijn’ gebruikt. Een methode die veel oefening en herhaling biedt van de diverse spellingregels. 

IPC (International Primary Curriculum) 

Bij IPC worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, Engels, muziek, techniek, ICT, creatieve technologie, internationalisering en maatschappelijke vorming geïntegreerd aangeboden binnen een unit (thema). Het uitgangspunt is dat op deze manier ingespeeld wordt op hoe ons brein leert. Kinderen zijn van nature leergierig en nieuwsgierig: zij gaan graag op onderzoek uit. En leren binnen IPC maakt dat mogelijk. 

IPC kent een vaste structuur: 

 • Startpunt: enthousiast maken voor het onderwerp
 • Kennisoogst: wat weten we al en wat willen we leren?
 • Uitleg van het thema: wat gaan we leren?
 • Formulering van de leerdoelen bij de verschillende vakken en van de leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten
 • Afsluiting: eind van het project 

Een voorbeeld van het geïntegreerd aanbieden van vakken binnen een IPC- unit: 

‘Zo worden kinderen uit groep 3/4 bij het project ‘Kleding’ enthousiast gemaakt voor het onderwerp door een modeshow (uitgevoerd door ouders en de kinderen zelf). Hierbij komen de diverse functies van kleding naar voren: sportkleding, werkkleding, kleding vanuit een bepaalde cultuur, ed. Bij geschiedenis leren kinderen dat ook kleding zich ontwikkelt door de tijd heen; waarom wij in het oranje gekleed gaan tijdens bijvoorbeeld Koningsdag en EK/WK voetbal. Bij aardrijkskunde leren kinderen dat ook het klimaat bepalend is voor welke kleding je draagt. Bij biologie leren kinderen over de katoenplant en bij techniek bewerken ze een lapje stof door bijvoorbeeld te batikken. Tijdens Engels leren ze de verschillende kledingstukken benoemen in deze taal en zo een gesprekje met elkaar voeren in ’t Engels. Deze brede en leuke manier van leren maakt dat kinderen de kennis goed onthouden, vaardigheden oefenen en dat het begrip gestimuleerd wordt door het leggen van verbanden tussen de verschillende vakgebieden’. 

Specifiek voor De Hobbitstee 

Wat is nu zo specifiek voor onze school, wat onderscheidt ons nu van een andere scholen? Een terechte vraag, als u op zoek bent naar een basisschool voor uw kind. Een basisschool kiezen gaat vaak op een gevoel: u loopt door de school en bedenkt of u uw kind hier de komende acht jaren ‘blij naar school, blij naar huis’ ziet gaan. Dus een rondleiding inplannen is altijd van belang. Deze gids heeft u tot nu toe al een eerste indruk gegeven, maar wat zijn nu, uitgaande van de vijf kernwaarden die ‘extra’s’ van De Hobbitstee? 

Geborgenheid en Gemeenschap

Kringen 

Elke groep begint de dag in de kring. In deze kring wordt het programma van de komende dag doorgenomen en kunnen kinderen vertellen wat belangrijk is voor hen om op dat moment met de groep te delen. De leerkracht bepaalt of daar op dat moment verder over gesproken wordt of dat daar een later kringmoment voor ingeruimd wordt. In de kring wordt ‘lief en leed’ gedeeld en leer je gespreksvaardigheden. Dat maakt een kring tot een belangrijk verbindend element in de groep, waar iedereen verantwoordelijk is voor elkaars welbevinden. Kringen zijn ook leeskringen, IPC-kringen en debat-kringen. Door het houden van kringen worden gespreksvaardigheden en presentatievaardigheden geoefend. 

Vieringen 

In de groep wordt de verjaardag van uw kind gevierd. U bent hierbij, als ouder van harte welkom. Met de leerkracht spreekt u af op welk moment van de dag dit het best uitkomt. Het is een fijn moment om te zien hoe uw kind deze dag ook op school in het zonnetje wordt gezet. Uw kind ervaart op dat moment extra, samen met zijn ouders onderdeel te zijn van de groep. 

Elke woensdag is er aan het eind van de ochtend een viering in de middenruimte van de school. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Dit kan een viering zijn van één groep, of een viering van twee groepen (bijvoorbeeld een kleutergroep en een bovenbouwgroep), of een bouw-viering. Bij de bouw-viering laat elke bouw een klein stukje zien en horen. Meestal is de opvoering gerelateerd aan het thema van de IPC-unit waar op dat moment binnen geleerd wordt. Leerlingen leren tijdens deze vieringen zich presenteren voor een iets groter publiek en ze leren publiek te zijn. Ook ervaren ze onderdeel te zijn van een nog groter geheel, namelijk de school: 'Eens een Hobbit, altijd een Hobbit'. 

Aan het eind van het schooljaar gaat een deel van de kinderen naar een andere bouw. Aan dat moment wordt met elkaar aandacht besteed. Voor leerjaar 8 is het een afscheid van De Hobbitstee. Tijdens de viering van de jaarsluiting (laatste woensdag van het schooljaar) neemt de hele school afscheid van deze oudste leerlingen. 

Vanzelfsprekend worden ook de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en Koningsspelen gevierd. Hier zijn accenten aangebracht, die deze vieringen ‘des Hobbits’ maken: de oudste leerlingen hebben bij al deze vieringen een belangrijk aandeel, waarbij zij de jongste leerlingen en de leerkrachten helpen om er voor iedereen een mooie dag van te maken. 

Open inloop bij de kleuters 

Uw kind gaat naar de basisschool: een nieuwe fase. Leuk om zo af en toe een kijkje te nemen tijdens een schooldag. Twee keer in de maand is dat mogelijk: aan het begin van de ochtend bent u een half uurtje welkom in de groep om een activiteit met uw kind te doen. Deze momenten staan vooraf ingepland op de jaarplanner. 

Ouder-kind-leerkrachtgesprekken 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor het leren van uw kind. Tijdens het schooljaar vinden meerdere ingeplande gesprekken plaats. Naar gelang het ouder worden van uw kind, is hij bij meer gesprekken aanwezig. Zo zijn we allen betrokken bij de ontwikkeling van uw kind, onze leerling. 

Leerlingenraad 

Zes leerlingen uit de middenbouw en de bovenbouw zitten in de leerlingenraad. Samen met de directeur denken zij mee over specifiek onderwerpen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: hoe maken we de school duurzamer en welke bestemming kiezen we voor het schoolreisje? De raad gaat de groepen langs en inventariseert wat er leeft binnen de bepaalde groepen. 

Groei

Duidelijke visie op de afwisseling van het leren op papier met het digitaal leren 

De school heeft een duidelijke visie op de inzet van traditionele en digitale werkvormen. Uit diverse onderzoeken komt naar voren, dat een goede afwisseling van beide werkvormen bevorderlijk is voor het leerproces van kinderen. Elk leergebied heeft aspecten die vragen om het werken op papier (bijvoorbeeld berekeningen opschrijven: hoe kom je tot dat antwoord?) en digitaal werken (bijvoorbeeld het inoefenen van +/- sommen). Op De Hobbitstee is sprake van een goede afwisseling. Het digitaal leren binnen de verschillende vakken is iets anders dan het aanbieden van creatieve technologie, zoals eerder beschreven.

Extra expertise

Op onze school werken drie vakleerkrachten: voor bewegingsonderwijs, voor muzikale vorming en voor kunstzinnige vorming. Op het gebied van deze vakken brengen zij net dat stuk extra, waardoor kinderen een nog breder aanbod krijgen.

In de Bilbostee werken leerkrachten, die of gespecialiseerd zijn in het aanbieden van verrijkingsstof, of remediërende lesstof of in het aanbod voor leerlingen met een anderstalige achtergrond.   

Schoolplein en moestuin 

Een prachtig groen speelplein ligt rondom het schoolgebouw. De kleuters hebben hun eigen plein, grenzend aan de kleuterlokalen. Een plein dat uitdaagt tot ontdekken door een heus klimbos en kleine tuintjes en mooie speeltoestellen. Ook de groepen 3-8 hebben hun eigen plein. Knikkerpotjes, voetbaldoeltjes en een prachtige sportkooi maken buitenspelen tot leerzame en sportieve activiteiten. Op het schoolplein zijn ook twee moestuintjes, waar gezaaid en geoogst wordt. Met de oogst worden lekkere receptjes gemaakt en natuurlijk opgegeten. Grenzend aan de lokalen van de middenbouw is de patiotuin: een fijn en groen plekje. Samen met de onderwijsassistente onderhoudt de middenbouw deze tuin. 

Ontdekmiddagen

Er valt zoveel te ontdekken! In welke vaardigheden wil ik me nog in ontwikkelen? In de midden- en bovenbouw zijn er vier blokken in het jaar op de vrijdagmiddag. Dan worden er allerlei vaardigheden aangeboden, die niet in het dagelijks lesprogramma zijn. Denk aan figuurzagen, yoga, schaken, technieklessen en toneel. 

‘Blij naar school, blij naar huis’ 

Tot slot: door te leren en te leven vanuit de vijf waarden geven wij zin aan ons onderwijs. Dat maakt dat wij allen, het team, leerlingen en ouders zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en dat iedereen zich, binnen zijn eigen rol onderdeel voelt van De Hobbitstee. Dat maakt ons onderwijs krachtig en dat komt uw kind, onze leerling ten goede. 

Doelen voor schooljaar 2023-2024 

Ontwikkeling binnen de school is een constant proces met het doel ons onderwijs waar nodig te verbeteren en te vernieuwen. Voor dit schooljaar wordt aan de volgende gebieden extra aandacht besteed, uitgaand van onze kernwaarden: 

Geborgenheid en Geluk

Ten aanzien van Kanjertraining bouwt de kanjercoördinator momenten in om kanjerlessen te bezoeken. Ook wordt bekeken hoe de resultaten van de diverse vragenlijsten (nog) beter benut kunnen worden. 

Gemeenschap  

Zorg voor de (school)omgeving. De school heeft zich verbonden aan Unicef en steunt elk jaar een internationaal project. Tijdens verschillende vieringen, zoals Kerstmis en Pasen blijven we dichter bij huis en denken we aan de mensen in onze nabije omgeving en in het stadje Eemnes, die wel wat extra liefde en aandacht kunnen gebruiken; 

Goede 

Het verder borgen van de activiteiten van en met de leerlingenraad, tezamen met directie. 

Groei 

 • Didactische kwaliteit en zicht op ontwikkeling: aanscherpen en uitvoeren van de vakplannen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen, leerkrachten op klassenbezoek bij elkaar.
 • Werken met 'Leerling in Beeld': een nieuw leerlingvolgsysteem, waarmee de aandacht nog meer ligt op de groei van elke leerling. 
 • Werkhouding: de aanpak van ‘Breinhelden’ verder implementeren = doordacht werken aan executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden om te handelen, zoals ‘starten met een opdracht’ en ‘volgehouden aandacht’.
 • ICT en creatieve technologie: het verder ontwikkelen en uitvoeren van de leerlijn creatieve technologie. Dit gebeurt met ondersteuning van experts van Alberdingk Thijm Scholen. 
 • Het ontwikkelen van een leerlijn van kunstzinnige vorming

Bovenstaande doelen zijn uitgewerkt in jaarplannen. De ambities van De Hobbitstee voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Schoolplan 2020-2024. Dit schoolplan is goedgekeurd door het bestuur en door de medezeggenschapsraad. Mocht u dit willen inzien, dan kunt u dit vragen bij de directie. 

3. Leerlingbegeleiding

Op school worden vanzelfsprekend de vorderingen van iedere leerling bijgehouden. Dit gebeurt door middel van observaties (vragenlijsten van Kanjertraining) en resultaten van methode- en niet-methodegebonden toetsen. Hierdoor ontstaat een goed en overzichtelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind. Ouders en leerlingen krijgen zicht op de vorderingen door middel van rapporten en oudergesprekken. 

Oudergesprekken en rapporten 

Op de Hobbitstee zijn er vier geplande gesprekken in een schooljaar, waarin de voortgang van leerlingen besproken wordt. Tevens worden er twee schriftelijke rapporten in een schooljaar gegeven. 

 • Startgesprekken: de eerste gesprekken zijn aan het begin van het schooljaar. Deze gesprekken zijn bedoeld voor die leerlingen, die dat schooljaar een voor hen nieuwe leerkracht krijgen. Deze gesprekken worden gevoerd met leerkracht-ouder-kind en zijn primair bedoeld om met elkaar kennis te maken. De kinderen vullen van te voren, samen met hun ouder(s) een gespreksformulier in. Dit formulier is leidraad bij het gesprek.
 • Vervolgens zijn in november en in december de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 8. Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 zijn deze gesprekken met enkel de ouders. De leerlingen van groep 7 en 8 worden samen met hun ouders uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken wordt besproken hoe de eerste maanden van het schooljaar ervaren zijn en worden de resultaten van de eerste methodetoetsen besproken.  Voor de leerlingen van groep 8 worden de resultaten van de toets van het leerlingvolgsysteem besproken. 
 • Rond de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen uit de groepen 2 t/m 7 een rapport. Medio maart is dan de derde gespreksronde. Het rapport is hierbij leidend. Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 zijn deze gesprekken met enkel de ouders. De leerlingen van groep 7 worden samen met hun ouders uitgenodigd. In deze gesprekken worden naast het welbevinden en de resultaten van de methodetoetsen, ook de resultaten van de Citotoetsen besproken. Deze toetsen zijn afgenomen in januari/februari. De resultaten van de Cito- toetsen worden tijdens het gesprek bijgevoegd in het rapport.
 • In de laatste weken van het schooljaar krijgen de leerlingen hun tweede rapport en zijn de eindgesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd met ouders en leerlingen van de groepen 1 t/m 7. Tijdens deze terugblik op het afgelopen schooljaar worden ook de resultaten besproken van methodetoetsen en Citotoetsen. Deze laatste toetsen zijn afgenomen in juni. De resultaten van de Citotoetsen worden tijdens het gesprek bijgevoegd in het rapport. 

Voor de kleuters is de planning van gesprekken anders vanwege de instroom van kleuters door het schooljaar heen; daarbij zijn de ongeplande gespreksmomenten veelvuldiger binnen deze leeftijdsgroep. Bij aanvang van de kleuterperiode van een leerling is er na 6 tot 8 weken een startgesprek aan de hand van een vooraf ingevuld gespreksformulier. Daarna worden de ouders uitgenodigd voor de reguliere 10-minutengesprekken. Tijdens hun kleuterperiode krijgen de oudste kleuters een rapport in februari en een rapport in juli. 

Aandacht op maat 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de groep. Hij/zij signaleert dan ook als eerste, vanuit toetsing en observaties, wanneer een leerling mogelijk meer hulp nodig heeft op een specifiek gebied. Deze hulpvraag wordt besproken met de intern begeleider en dan wordt bekeken welke interventies nodig zijn. Dit wordt uiteraard gecommuniceerd naar ouders en de leerling. 

De hulpvraag kan zijn dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft met een bepaald onderdeel van de basisleerstof of dat verdergaande verrijking en verdieping van de leerstof nodig is. In samenspraak met de intern begeleider en de remedial teacher wordt dan een handelingsplan opgesteld. Een remedial teacher en onderwijsassistentes geven de leerkracht ondersteuning in de uitvoering. 
Ook kan de hulpvraag op sociaal-emotioneel vlak liggen. Aan de Hobbitstee is gedurende een dagdeel per week een coördinator Leerlingzaken verbonden. De begeleiding richt zich met name op leerlingen die problemen ondervinden in de sociale omgang, op het emotionele vlak of in de thuissituatie. 

Mocht meer expertise nodig zijn wat betreft de invulling van de hulpvraag, dan kan de school een beroep doen op de expertise van een bovenschools zorgteam, verbonden aan Alberdingk Thijm Scholen. Het zorgteam bestaat uit orthopedagogen met elk hun eigen specialisme. 

Begeleiding van het jonge kind 

De begeleiding van het jonge kind is specifiek. In de kleutergroepen wordt ingezet op het behalen van de voorwaarden voor geletterdheid en gecijferdheid aan de hand van vastgestelde taal- en rekendoelen. Daarnaast is veel aandacht voor de motorische ontwikkeling. Zo worden leerlingen voorbereid om naar groep 3 te gaan. De duur van de kleuterperiode wordt per leerling bekeken aan de hand van diverse criteria, uiteraard in samenspraak met ouders. 

In de kleuterbouw wordt gebruik gemaakt van ‘Onderbouwd’, een leerlingvolgsysteem, speciaal voor het jonge kind. Deze methode gaat uit van het materiaal dat gebruikt wordt in de kleuterklassen en volgt de taal-, reken-, en motorische ontwikkeling. Dit materiaal sluit aan bij de ontwikkeling die een kleuter doormaakt en past zo bij de visie van de Hobbitstee, dat een kleuter veel ervaringen met concreet materiaal nodig heeft. Bijvoorbeeld: het spelen in de watertafel met het vullen van allerlei flesjes is belangrijk om later het begrip ‘inhoud’ bij rekenen goed te kunnen begrijpen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van Kanjertraining. 

Een goede start van het leesproces is belangrijk en daarom wordt er voor de oudste kleuters, indien nodig gebruik gemaakt van een digitaal interventieprogramma om leesproblemen voor te zijn. Dit interventieprogramma wordt doorgezet in groep 3 en, zo nodig in groep 4. Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt gebruik gemaakt van het signaleringsinstrument ‘Knappe Kleuters’. 

In de groepen 3-4 neemt het leren van de basis van lezen en rekenen een belangrijke plaats in. Voor het leggen van deze basis wordt een methode voor het begin van het leren lezen (groep 3) en een methode voor voortgezet technisch tezen (groep 4) gebruikt. Voor rekenen wordt gebruikgemaakt van een methode die veel differentiatie biedt. Een onderwijsassistente biedt, waar nodig begeleiding bij de inoefening. 

Op weg naar het voortgezet onderwijs 

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op observaties van aspecten zoals werkhouding, doorzettingsvermogen, samenwerking en op de gegevens van de resultaten van het leerlingvolgsysteem van Cito. In de laatste drie weken van januari krijgen de leerlingen van groep 8 een voorlopig schooladvies. In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets gemaakt. De Hobbitstee gebruikt hiervoor de toets van Leerling in Beeld van Cito, aansluitend bij het leerlingvolgsysteem. Medio maart zijn de resultaten van deze toets bekend. Uiterlijk eind maart ontvangen de leerlingen het definitieve schooladvies. Hiervoor wordt landelijk een periode vastgesteld. 

De adviezen naar het voortgezet onderwijs van de leerlingen van groep 8 zagen er de afgelopen vijf jaren uit zoals in onderstaand overzicht is weergegeven. Schoolverlaters krijgen in de regel een eenduidig advies, welke op grond van observaties en toets uitslagen het meest passend is. Daarnaast is er nog een advies over de plaatsing in welke brugklas. Dit laat zien welke potentie er nog bij een leerling is. Concreet voorbeeld: havo-advies, met plaatsing in een havo/vwo brugklas. 

   2020 2021  2022  2023 2025
 VMBO-B/K 9% 14% 10%  24% 0%
 MAVO 26% 27% 20%  32% 31%
 HAVO 35%  45% 55%  20% 42%
 VWO 30%  14% 15%   24% 27%

Keuze van een middelbare school 

Vanuit Alberdingk Thijm Scholen wordt er begin november een informatieavond voor ouders georganiseerd over het voortgezet onderwijs. In de maanden december en januari bezoeken de leerlingen van groep 8 samen met hun leerkracht twee voortgezet onderwijsscholen. De voortgezet onderwijsscholen in de regio hebben verder hun eigen informatiedagen. 

4. Praktische zaken

In de school 

Aanmelding van leerlingen 

Voor een kennismakingsgesprek wordt een afspraak gemaakt met de directie. Zij leidt u graag rond door de school en geeft antwoord op uw vragen. Aanmelding gebeurt via het invullen van een aanmeldformulier. Deze kunt u verkrijgen op school of via de website. 

Aan het begin van het schooljaar dat uw kind start, krijgt u bericht in welke basisgroep en bij welke leerkracht hij/zij geplaatst is. Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, neemt u contact op met de leerkracht voor een kennismakingsgesprek. U en uw kind zien dan het lokaal en maken afspraken voor een aantal wenmomenten vóór de vierde verjaardag. De eerste dag na de vierde verjaardag breekt een nieuwe fase aan: uw kind begint op de basisschool. Wanneer een verzoek tot aanmelding komt voor leerlingen anders dan een vierjarige, gaan directie en intern begeleider in gesprek met ouders om te bekijken wat de beste plek is voor de leerling. 

Schooltijden 

Kleuterbouw en onderbouw (leerjaren 1-4) 

Maandag
8.30 – 14.30 uur

Dinsdag
8.30 – 14.30 uur 

Woensdag
8.30 – 12.15 uur 

Donderdag
8.30 – 14.30 uur

Vrijdag
8.30 – 11.45 uur 

Midden en bovenbouw (leerjaren 5-8) 

Maandag
8.30 – 14.30 uur

Dinsdag
8.30 – 14.30 uur

Woensdag
8.30 – 12.15. uur 

Donderdag
8.30 – 14.30 uur

Vrijdag
8.30 – 14.30 uur

Tien minuten voor aanvang van de school kunnen leerlingen en ouders binnenkomen. Om 08.30 uur  beginnen de lessen. Voor de rust in de groep is het van belang om op tijd te beginnen. 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen zo 31-03 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie ma 22-04 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren zo 19-05 t/m ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 22-07 t/m vr 30-08-2024
Studiedagen  zie www.hobbitstee.nl

 

Voor- en naschoolse opvang 

Voor voor- en naschoolse opvang zijn er twee aanbieders in Eemnes: Kinderopvang Partou (https://partou.nl/nl/) en BSO Stichting Kinderopvang Huizen (https://www.kinderopvanghuizen.nl/). Stichting Kinderopvang Huizen bevindt zich in het gebouw aan de Aartseveen. Na schooltijd zorgen de leerkrachten voor de overdracht van de leerlingen aan de BSO-medewerkers. Beide BSO’s bieden opvang aan in schoolvakanties en op andere vrije dagen van de scholen. 

De peuterspeelzaal van Stichting KInderopvang Huizen bevindt zich in de Hobbitstee, tussen de lokalen van onze kleutergroepen in. Meer informatie leest u hier: https://www.kinderopvanghuizen.nl/belhamels-eemnes-2/

Schoolreisje, schoolkamp en schoolfeest, excursies 

Om de twee jaar gaan de leerlingen op schoolreisje. De bestemming is voor deze groepen gelijk; op de locatie zelf nemen zij deel aan verschillende activiteiten, passend bij hun leeftijd. Het andere jaar is het schoolfeest. De oudercommissie organiseert, samen met het team deze feestelijke dag. Groep 7/8 gaat aan het begin van schooljaar met elkaar op kamp. In het schooljaar vinden de nodige excursies plaats, deze zijn in de regel gerelateerd aan een IPC-project. 

Kluisjes 

Op de Hobbitstee hebben alle kinderen een eigen kluisje. Hierin worden jassen en tassen opgeborgen. Het is fijn om alle spullen zo geordend te hebben en het maakt dat er geen luizencapes meer nodig zijn. Ouders worden geacht hun kind(eren) regelmatig thuis te controleren op luizen, zeker aan het eind van een vakantie. Indien luizen worden geconstateerd, dient uw kind behandeld te worden met een daarvoor bestemd middel. Na behandeling kan uw kind naar school; de leerkracht wordt ingelicht. Deze informeert dan via mail de andere ouders in de groep, zodat er thuis extra gecontroleerd kan worden. 

Bewegingsonderwijs 

De kleuters gymmen in een inpandige speelzaal. Zij hebben gymschoenen en deze blijven op school (klittenband is erg handig).De oudere kinderen hebben gymles in het Huis van Eemnes. Voor deze lessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Het is handig om de gymspullen van naam te voorzien. 

Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is, moet u dit doorgeven tussen 8.00 en 8.20 uur door een Parro-berichtje naar de leerkracht te sturen. Ook kunt u bellen op telefoonnummer 035 – 538 98 91. Als uw kind zonder uw kennisgeving niet op school is, dan nemen wij contact met u op. 

GGD 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

De GGD biedt een telefonisch spreekuur op afspraak; meer informatie leest u op https://ggdru.nl/locatie/consultatiebureaus-regio-eemland/   

In de groep 

Eten en drinken 

In de ochtend nemen de kinderen een pauzehapje en drinken mee. Alle kinderen krijgen vanuit school een drinkbeker. Door het gebruik van deze beker hopen we het afval terug te dringen in de school door vermindering van het aantal drinkpakjes. Het pauzehapje dient een gezond tussendoortje te zijn. Dat geldt ook voor de traktaties van de jarigen. De traktatie is passend bij de leeftijd en niet bedoeld als vervanging van het 10-uurtje.

Klassenouders 

Iedere groep heeft een klassenouder(s). De klassenouder helpt de leerkracht bij tal van activiteiten o.a. het regelen van vervoer naar excursies, ondersteuning bij creatieve lessen, hulp bij feesten, onderhoud van de schooltuin, ed. 

Bibliotheek 

Iedere vrijdag kunnen de kinderen van de kleuter- en onderbouw (groep 1-4) een boek lenen uit de schoolbibliotheek. De kinderen krijgen een katoenen tasje, voorzien van hun naam, om de boeken in mee te nemen.

Wilt u de boeken steeds meegeven in deze tas? Indien er een boek kwijtraakt, vragen we een vergoeding. De schoolbibliotheek wordt geheel door ouders gerund. 

Rond het schoolplein 

Naar school 

Er is beperkte ruimte om fietsen te stallen voor leerlingen die wat verder van school wonen. Woont u in de directe omgeving van school dan verzoeken wij u lopend naar school te komen. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan fietsen. Mocht u uw kind(eren) met de auto afzetten bij school, blijf dan alert op een veilige verkeerssituatie rond de school. 

 

5. Ouders in de school

Een school is een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor hun kinderen en een goede communicatie met school is dan ook van wezenlijk belang voor het welzijn en leren van hun kind(eren). 

Communicatie 

Het lijkt makkelijk: communiceren met elkaar. Echter, in de praktijk blijkt dit best lastig. Eén uitgangspunt staat voorop binnen de Hobbitstee: alles wat we met elkaar bespreken als ouder en kind en leerkracht dient het welbevinden en het leren van het kind. In een schooljaar zullen er veel incidentele momenten zijn dat u, als ouder de leerkracht(en) van uw kind spreekt. Er zijn vier ingeplande momenten; hiervoor ontvangt u een uitnodiging. 

Parro 

Veel communicatie tussen de leerkrachten en de ouders verloopt via de Parro-app. Binnen deze app wordt informatie gedeeld over de klas, oproepjes gedaan, ed. Binnen de agenda van deze app heeft een ouder tevens de mogelijkheid om in te plannen voor de 10-minuten gesprekken. Zo is er altijd een tijdstip dat goed past. Zodra uw kind start op de Hobbitstee, krijgt u een uitnodiging om u te koppelen aan deze app. 

Nieuwsbrief 

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief per e-mail, het Hobbitsteentje. In het Hobbitsteentje staan inhoudelijke en praktische mededelingen over het onderwijs op onze school. 

Mailcontacten 

Contact met de leerkrachten via de mail: voorletter.achternaam@atscholen.nl. Alle leerkrachten lezen op werkdagen hun mail. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad van de Hobbitstee bestaat uit een afvaardiging van maximaal drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij hebben inspraak op het beleid van de Hobbitstee. De raad oefent haar taken uit op schoolniveau (MR) en op bovenschools niveau (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg GMR). De MR heeft overleg met de schooldirectie van de Hobbitstee en de GMR met het bestuur van de stichting, waar eveneens alle andere lokale MR-en van Alberdingk Thijm Scholen zijn vertegenwoordigd. 

Rechten 

De MR heeft verschillende rechten. Adviesrecht als het gaat om thema’s die de organisatie van school betreffen: van het lesrooster tot onderhoud aan de school. De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen van het schoolplan, veiligheidsplan, vrijwillige ouderbijdrage en de formatie. Naast voorgaande rechten heeft de MR ook de beschikking over het informatie- en initiatiefrecht. Het recht op informatie is van groot belang voor het functioneren van de MR en het initiatiefrecht regelt de bevoegdheid om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de schooldirectie. Soms heeft de gehele MR inbreng en bij sommige onderwerpen alleen de oudergeleding of de personeelsvertegenwoordiging. Dit alles is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). 

Missie & doelstellingen van de MR 

Actief bijdragen aan de borging van de vijf kernwaarden: Geborgenheid, Gemeenschap, Goede, Groei en Geluk door met een open, eerlijke en nieuwsgierige houding te luisteren en op het juiste moment de goede vragen te stellen. 

Aanpak 

Om zo goed mogelijk onze taken te kunnen uitvoeren, stellen we voorafgaand aan ieder schooljaar een MR jaaragenda inclusief vergaderdata op. Dit overzicht gebruikt de MR om samen met de schooldirectie de verschillende activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Per activiteit staat van tevoren vast of het instemming, advies of informatie betreft. Aan het eind van het schooljaar stelt de MR het MR-jaarverslag op. 

Laat weten wat u belangrijk vindt 

De MR probeert uiteraard zo goed mogelijk de belangen van de ouders, de kinderen en de personeelsleden te behartigen. Om haar taken goed uit te kunnen voeren zal de MR u periodiek om uw mening vragen. Hiervoor worden meerdere keren per jaar inloopspreekuren georganiseerd. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van uw recht op inspraak via de MR. Informeer ons over uw eventuele zorgen en ideeën. U kunt deze bij ons kenbaar maken via mrhobbitstee@gmail.com. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen overlegt geregeld met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (hierna: GMR). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR beslist over het beleid dat alle scholen aangaat zoals het personeelsbeleid, ICT-beleid, strategisch beleid, klachtenregeling etc. 

Oudercommissie (OC) 

Naast de Medezeggenschapsraad is er een actieve Oudercommissie (hierna: OC). De OC coördineert de ouderhulp bij de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsdag, het schoolfeest, schoolreisje en de avondvierdaagse. Eén keer per zes weken vergadert de OC samen met een afvaardiging van het team. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Vieringen, zoals eerder beschreven, kosten geld. Daarom vraagt de oudercommissie aan de ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 55 euro per kind. 

Alleen voor het schoolkamp van groep 7/8 wordt nog een aparte bijdrage gevraagd. Het niet betalen van de ouderbijdrage mag en zal niet leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname aan vieringen en/of kamp.  

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl